Sekretesspolicy och cookiepolicy

SEKRETESSPOLICY

Med detta uttalande åtar vi oss att skydda integriteten för användare, kunder och besökare på vår webbplats och säkerheten för personuppgifter som tillhandahålls till oss via webbplatsen.

Detta meddelande beskriver vilken typ av information vi kan samla in från dig när du besöker vår webbplats och förklarar hur vi använder den informationen och de steg vi tar för att skydda den. Meddelandet beskriver också de val du har när det gäller insamling och användning av din information när du besöker vår webbplats.

Skyddet av personuppgifter är mycket viktigt på webbplatsen www.taxirijeka.com. Användningen av webbplatsen www.taxirijeka.com är också möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter, men om respondenten vill använda vissa av tjänsterna på denna webbplats kan behandling av personuppgifter vara nödvändig. Om databehandling är nödvändig, men det inte finns någon rättslig grund för det, kommer svaranden alltid att bli ombedd att samtycka. Behandlingen av personuppgifter som respondentens namn, efternamn, adress, e-postadress eller telefonnummer kommer alltid att ske i enlighet med den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter och lagstiftningen i den medlemsstat som är tillämplig på webbplatsen www.taxirijeka. com. Genom denna sekretesspolicy vill vi informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med den personliga informationen vi samlar in och behandlar. Dessutom vill vi informera respondenterna om deras rättigheter. Chefen för databehandling har införlivat ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder på webbplatsen www.taxirijeka.com för att säkerställa ett fullständigt skydd av de personuppgifter som behandlas. Men dataöverföring via Internet kan i teorin ha säkerhetsproblem, så hundra procent skydd kan inte alltid garanteras. Av denna anledning kan varje respondent tillhandahålla personlig information med alternativa metoder, t.ex. via telefon. 

Definitioner

Sekretesspolicyn på webbplatsen www.taxirijeka.com baseras på de termer som används av EU: s lagstiftning vid utarbetandet och antagandet av den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter. Sekretesspolicyn är läsbar och förståelig för allmänheten, liksom för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta kommer vi först att förklara den använda terminologin. I denna integritetspolicy använder vi bland annat följande termer:

 • Personlig information

Personuppgifter är all information som rör någon identifierad fysisk person ("svarande"). En identifierad fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, med namn och efternamn, identifieringsnummer, platsinformation, online-identifierare såsom den fysiska, mentala, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

 • Tentand

 Respondenten är varje fysisk person vars identitet har fastställts eller kan fastställas, och vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter.

 • Bearbetning

Bearbetning är varje förfarande eller uppsättning förfaranden som är tillämpliga på personuppgifter, oavsett om det är automatiserade processer, såsom insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller modifiering, utvinning, granskning, användning, detektering genom överföring, spridning eller tillgänglighet, begränsa, radera eller förstöra.

 • Behandlingsbegränsning

Behandlingsbegränsning är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

 • Profilering

Profilering är vilket sätt som helst för automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att bestämma en fysisk persons personliga preferenser, mer exakt för att analysera och förbise aspekter av arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, lokalisera och flytta varje individuell fysisk person.

 • Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att respondenten inte längre kan tilldelas egenskaper utan användning av ytterligare data som samlas in på ett separat sätt och kan vara föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna inte kan tillämpas på någon fysisk person vars identitet har fastställts eller kan fastställas.

 • Chef för behandling av personuppgifter eller ansvarig som chef för behandling av personuppgifter

Chefen för behandling av personuppgifter eller den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är varje fysisk eller juridisk person, offentlig institution, myndighet eller annat organ som ensam eller i samarbete med andra bestämmer syftet och sättet för behandlingen av personuppgifter; på platser där syftet och sättet att behandla personuppgifter regleras av lagstiftningen i en EU-medlemsstat ska kriteriet för val av registeransvarig vara under jurisdiktion av lagstiftningen i EU-medlemsstaten.

 • Utförare av behandling av personuppgifter

Exekutören av behandling av personuppgifter är en fysisk eller juridisk person, offentlig institution, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.

 • Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig institution, byrå eller annat organ som personuppgifter har lämnats till, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som tar emot personuppgifter genom en specifik fråga som är i linje med EU: s eller medlemsstaternas lagstiftning kommer dock inte att betraktas som mottagare. behandlingen av personuppgifter av dessa statliga organ kommer att ske i enlighet med tillämpliga regler relaterade till syftet med databehandling.

 • Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig institution, byrå eller annat organ som inte är svarande, registeransvarig eller databehandlare, och som har behörighet att behandla respondentens personuppgifter med direktansvarig eller personuppgiftsbiträde.

 • Begränsning

 Respondents samtycke är varje väldefinierad, informerad och entydig indikation på respondentens önskan att han eller hon, genom ett uttalande eller en tydlig bekräftande åtgärd, uttrycker sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Vilken information samlar vi in ​​om dig och hur använder vi den?

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att avslöja personlig information om dig själv. Vi samlar inte in personlig information om dig (t.ex. ditt namn och kontaktuppgifter) när du besöker denna webbplats, såvida du inte frivilligt skickar information med ett av de tillgängliga formulären för ett visst ändamål (kontaktformulär, registreringsformulär, inköpsformulär, formulär för prenumerera på nyhetsbrevet) och därmed ge ditt samtycke till insamling och användning av dina personuppgifter för de angivna ändamålen. All personlig information används uteslutande för de ändamål för vilka den samlades in och för vilken samtycke gavs. Samtycke till behandling av personuppgifter kan ges av personer som är 16 år eller äldre, medan för personer under 16 år kan samtycke ges av en förälder eller vårdnadshavare. Vi kommer inte att göra den insamlade informationen tillgänglig för obehöriga tredje parter på något sätt, förutom för det syfte som föreskrivs i lagen. Alla uppgifter raderas efter avslutandet av syftet för vilket de samlades in, dvs. upphörandet av avtalsförhållandet, och senast efter utgången av alla juridiska skyldigheter relaterade till lagring av personuppgifter.

Här är ytterligare omständigheter där vi kommer att dela din information med auktoriserade tredje parter och ytterligare syften för vilka vi använder dina uppgifter:

Ge information till Google Inc.
Google samlar in information genom vår användning av Google Analytics på vår webbplats. Google använder denna information, inklusive IP-adresser och cookiedata, för en mängd olika ändamål, såsom att förbättra Google Analytics. Informationen delas med Google på anonym basis. För mer information om vilken information Google samlar in, hur den använder den informationen och hur man styr informationen som skickas till Google, se partnersida Googles sekretesspolicy. Du kan välja bort Google Analytics genom att installera följande webbläsartillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Information som samlas in automatiskt på vår webbplats

Vi samlar automatiskt in information i serverloggfiler, såsom din IP-adress, webbläsartyp, omdirigera / avsluta sidor och operativsystem. Vi använder denna information för att hantera våra webbplatser och våra tekniska lösningar, för att förstå hur besökare navigerar genom vår webbplats och tjänster och för att förbättra din upplevelse när du använder våra webbplatser och tjänster.

Få åtkomst till och uppdatera din personliga information

Vår användare har alltid följande rättigheter:

 • rätten att få tillgång till data och åtkomstdata
 • rätten att bli informerad om behandlingen av personuppgifter
 • rätten till dataportabilitet
 • rätten att återkalla samtycke
 • rätten att invända
 • rätten att korrigera och ändra personuppgifter om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga
 • rätten att stryka i fall som upphör med syftet med behandlingen, återkallande av samtycke eller i händelse av ett klagomål

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss. Du kan också kontakta oss via telefon som anges på webbplatsen eller genom att skicka e-post till vår adress på webbplatsen.

Säkerhet för din personliga information

Vi åtar oss att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig eller olaglig hantering och från oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. När du tillhandahåller dina personuppgifter via vår webbplats skickas denna information säkert via Internet med högkvalitativ kryptering och lagras på våra säkra servrar i EU.

Uppgifter från personuppgiftshanteraren
Chef för behandling av personuppgifter enligt den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter eller andra
i lagen om skydd av personuppgifter som är tillämplig i EU: s medlemsstater är:
Transferservice, ägs av Krešimir Marinčić
Ante Kovačića 10
51000 Rijeka
Kroatien
Telefonnummer: 091/5003355
E-post: info@taxirijeka.com
Webbplats: https://www.taxirijeka.com

SMÅKAKOR

Användning av kakor

Denna webbplats och dess onlinetjänster kan använda cookies för att förbättra tjänsterna.
Beslutet att tillåta användning av kakor på webbplatsen är helt ditt. Det bör noteras att webbplatsen fungerar optimalt endast om användning av kakor är aktiverad.

Vad är cookies?

Cookies är små filer som din webbläsare sparar på disken när du besöker vår webbplats. Detta gör att vår webbplats kan känna igen din dator nästa gång du besöker oss, för att erbjuda dig en personlig surfupplevelse därefter. Cookies är inte inriktade på att spionera på användaren och följer inte allt som användaren gör och är inte skadlig kod eller ett virus. Dessutom är cookies inte associerade med skräppost eller skräppost, de kan inte lagra ett lösenord och är inte endast avsedda för reklam eller publicitet. Information som ditt namn eller e-postadress sparas inte - webbplatser kan inte komma åt din personliga information och filer på din dator.

För att kunna använda cookies i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation, personuppgiftslagen, EU-direktiv 2002/58 / EG och 95/46 / EG och GDPR-direktivet behöver vi ditt samtycke.

Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen www.taxirijeka.com samlar in allmän information och information när respondenten eller det automatiska systemet går in på webbplatsen. Denna allmänna information och information lagras sedan på servern som loggfiler. Den samlar (1) vilken typ av webbläsare och dess version, (2) operativsystemet (3) webbplatsen från vilken webbplatsen öppnas (så kallade rekommendatorer), (4) undersidan, (5) datum och tid åtkomst till webbplatsen, (6) IP-adress, (7) Internetleverantören och (8) annan liknande data och information som kan användas i händelse av en attack mot informationssystemet. När vi använder denna allmänna information och information drar vi inga slutsatser om respondenten. Däremot behövs denna information för att (1) leverera webbplatsinnehåll korrekt, (2) optimera webbplatsinnehåll och marknadsföring, (3) säkerställa systemets och webbplatsens långsiktiga kapacitet, (4) ge nödvändigt stöd till myndigheter i fall av åtal för cyberattack. Därför analyserar webbplatsen www.taxirijeka.com anonymt insamlad data och information statistiskt i syfte att öka dataskyddet och säkerheten och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för alla insamlade personuppgifter som den behandlar. Anonyma data för serverloggfiler lagras separat från respondenternas personuppgifter. Webbplatsen finns på servern, serverprogramvaran kan samla in data såsom webbplatsbesöksstatistik, besökarens IP-adress etc. för att informera databehandlingshanteraren, bibehålla serverns funktionalitet och säkerhet, värdutrymme och webbplats. Webbplatsens ägare och en tredje part, såsom en webbansvarig eller någon juridisk eller fysisk person som användaren har tillhandahållit uppgifterna från kontrollpanelen för sitt värdpaket (som databehandlingsansvarig ansvarar för), samt webbhotellstjänsten (endast för att upprätthålla serverns funktionalitet och säkerhet).

Typer av kakor

 • Sessionskakor och beständiga kakor
  • Sessionscookies är tillfälliga cookies som går ut efter att du lämnar webbplatsen. Dessa cookies krävs för att vissa applikationer eller funktioner ska fungera korrekt på denna webbplats.
  • Ihållande cookies används för att förbättra våra användares upplevelse (t.ex. komma ihåg inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem varje gång du besöker webbplatsen). Dessa kakor finns kvar i webbläsarens cookiefil under lång tid. Denna tidsperiod beror på valet av inställningar i din webbläsare. Ihållande cookies gör att data kan överföras till en webbserver varje gång du besöker webbplatsen.
 • Första och tredje parts cookies
  • Första parts cookies - utfärdade av denna webbplats. Dessa cookies används ofta för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att komma ihåg dina preferenser på webbplatsen.
  • Tredjepartscookies är cookies som ställs in av en annan webbplats eller tjänst som YouTube. Vi har ingen tillgång till eller kontroll över dessa cookies. Du bör läsa lämpliga sekretesspolicyer för dessa tredje parter. Om du är i Europeiska unionen kan du ta reda på mer om hur tredje part använder dessa typer av kakor på följande länk: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Andra kakor är också nödvändiga
  • Nödvändiga cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats och användningen av dess funktioner och / eller tjänster. Till exempel låter de dig navigera på webbplatsen och möjligheten att logga in på säkra områden. Genom att använda denna webbplats godkänner du automatiskt användningen av nödvändiga kakor utan vilka webbplatsen inte kan fungera. Dessa är PHPSESSID-cookies och _exp-cookies.
  • Performance-cookies samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, till exempel vilka sidor besökare besöker oftast och om de får felmeddelanden från dessa sidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar besökaren. All information som samlas in av dessa cookies är anonym. De används bara för att förbättra funktionen på denna webbplats.
  • Funktionella kakor gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg de val och justeringar du gjorde under besöket och tillhandahålla förbättrade personliga funktioner. Till exempel att komma ihåg ändringar i språkinställningar eller valutainställningar. De kan också användas för att låta tredje parter tillhandahålla sociala delningsverktyg och komma ihåg dina föredragna delningstjänster.
  • Marknadsföringskakor används för att spåra besökare via en webbplats. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och intressanta för den enskilda användaren, och därmed mer värdefulla för utgivare och annonsörer från tredje part.

Hur du accepterar eller avvisar cookies

Du kan alltid blockera användningen av vissa eller alla cookies vi använder på vår webbplats, men detta kan påverka dess funktionalitet.

Rutan för cookieinställningar finns längst ner på denna sida. När du har valt inställningarna kan du när som helst återställa cookieinställningarna längst ner på denna sida.

Dessutom kan du acceptera eller avvisa vissa eller alla cookies genom att anpassa webbläsarinställningarna. Du kan hitta information om hur du ändrar inställningar för några av de vanligaste webbläsarna på följande länkar: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariFungera. Vissa webbläsare låter dig surfa i “anonymt” läge, vilket begränsar mängden data som lagras på din dator och automatiskt tar bort permanenta cookies som placeras på din enhet när du avslutar din surfning. Det finns också många tredjepartsapplikationer som du kan lägga till i din webbläsare för att blockera eller hantera cookies. Du kan också ta bort kakor som tidigare har ställts in i din webbläsare genom att välja alternativet för att rensa din webbhistorik och aktivera alternativet att ta bort kakor. Du hittar mer detaljerad information om cookies och webbläsarinställningar på sidan www.allaboutcookies.org.