Privacybeleid en cookiebeleid

PRIVACYVERKLARING

Met deze verklaring verbinden wij ons ertoe de privacy van gebruikers, klanten en bezoekers van onze website en de veiligheid van persoonsgegevens die via de website aan ons worden verstrekt, te beschermen.

Deze verklaring beschrijft het soort informatie dat we van u kunnen verzamelen wanneer u onze website bezoekt en legt uit hoe we die informatie gebruiken en de stappen die we nemen om deze te beschermen. De kennisgeving beschrijft ook de keuzes die u heeft met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie wanneer u onze website bezoekt.

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk op de website www.taxirijeka.com. Het gebruik van de website www.taxirijeka.com is ook mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens, maar indien de respondent gebruik wil maken van een deel van de diensten van deze website kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als gegevensverwerking noodzakelijk is, maar er geen wettelijke basis voor is, zal de respondent altijd om toestemming worden gevraagd. De verwerking van persoonsgegevens zoals de naam, achternaam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de respondent zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de wetgeving van de lidstaat die van toepassing is op de website www.taxirijeka. com. Via dit privacybeleid willen we het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken. Verder willen we de respondenten informeren over hun rechten. Het hoofd gegevensverwerking heeft op de website www.taxirijeka.com een ​​aantal technische en organisatorische maatregelen genomen om de volledige bescherming van de persoonsgegevens die worden verwerkt te waarborgen. Datatransmissie via internet kan in theorie echter beveiligingsproblemen hebben, dus honderd procent bescherming kan niet altijd worden gegarandeerd. Om deze reden kan elke respondent persoonlijke informatie op alternatieve manieren verstrekken, bijvoorbeeld per telefoon. 

Definities

Het privacybeleid van de website www.taxirijeka.com is gebaseerd op de termen die door de EU-wetgeving worden gebruikt bij het opstellen en aannemen van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het privacybeleid is leesbaar en begrijpelijk voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, zullen we eerst de gebruikte terminologie toelichten. In dit privacybeleid gebruiken we onder meer de volgende termen:

 • Persoonlijke informatie

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde natuurlijke persoon ("respondent"). Een geïdentificeerde natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van voor- en achternaam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatiegegevens zoals de fysieke, mentale, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon.

 • Onderzoek

 Verweerder is elke natuurlijke persoon wiens identiteit is vastgesteld of kan worden vastgesteld, en wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Verwerken

Verwerking is elke procedure of reeks procedures die van toepassing zijn op persoonsgegevens, of het nu gaat om geautomatiseerde processen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, extractie, beoordeling, gebruik, detectie door verzending, verspreiding of beschikbaarstelling, afstemming, beperken, verwijderen of vernietigen.

 • Verwerkingsbeperking

Verwerkingsbeperking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • Profilering

Profilering is elke manier van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om de persoonlijke voorkeuren van een natuurlijke persoon te bepalen, meer bepaald om aspecten van werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid te analyseren en over het hoofd te zien. gedrag, lokaliseren en verplaatsen van elke individuele natuurlijke persoon.

 • Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de betrokkene geen kenmerken meer kan krijgen zonder het gebruik van aanvullende gegevens die op een aparte manier zijn verzameld, en kan worden onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet kunnen worden toegepast op elke natuurlijke persoon wiens identiteit is vastgesteld of kan worden vastgesteld.

 • Hoofd van de verwerking van persoonsgegevens of de verantwoordelijke persoon als hoofd van de verwerking van persoonsgegevens

Het hoofd van de verwerking van persoonsgegevens of de verantwoordelijke persoon als het hoofd van de verwerking van persoonsgegevens is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare instelling, agentschap of andere instantie die alleen of in samenwerking met anderen het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; op plaatsen waar het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de wetgeving van een EU-lidstaat, valt het criterium voor de selectie van de verantwoordelijke onder de jurisdictie van de wetgeving van de EU-lidstaat.

 • Uitvoerder van de verwerking van persoonsgegevens

De uitvoerder van de verwerking van persoonsgegevens is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare instelling, dienst of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare instelling, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens zijn verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens ontvangen via een specifieke zoekopdracht die in overeenstemming is met de EU- of nationale wetgeving, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van persoonsgegevens door deze overheidsinstanties zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving met betrekking tot het doel van gegevensverwerking.

 • Derde partij

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare instelling, dienst of ander orgaan die niet de respondent, verantwoordelijke of verwerker is, en die gemachtigd is om de persoonsgegevens van de respondent te verwerken met de directe toestemming van de verantwoordelijke of verwerker.

 • Privola

 Toestemming van de respondent is elke goed gedefinieerde, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wens van de respondent dat hij of zij instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling.

Welke informatie verzamelen we over u en hoe gebruiken we deze?

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen geen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam en contactgegevens) wanneer u deze website bezoekt, tenzij u vrijwillig informatie verstrekt met behulp van een van de beschikbare formulieren voor een specifiek doel (contactformulier, registratieformulier, aankoopformulier, formulier voor zich abonneren op de nieuwsbrief) en daarmee uw toestemming geven voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en waarvoor toestemming is gegeven. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden gegeven door personen van 16 jaar of ouder, terwijl voor personen onder de 16 toestemming kan worden gegeven door een ouder of voogd. We zullen de verzamelde gegevens op geen enkele manier beschikbaar stellen aan onbevoegde derden, behalve voor het doel dat is voorgeschreven door de wet. Alle gegevens worden verwijderd na beëindiging van het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk de beëindiging van de contractuele relatie, en uiterlijk na het verstrijken van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de opslag van persoonlijke gegevens.

Hier zijn aanvullende omstandigheden waarin we uw informatie delen met geautoriseerde derde partijen en aanvullende doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken:

Informatie verstrekken aan Google Inc.
Google verzamelt informatie door ons gebruik van Google Analytics op onze website. Google gebruikt deze informatie, inclusief IP-adressen en cookiegegevens, voor verschillende doeleinden, zoals het verbeteren van Google Analytics. De informatie wordt op anonieme basis gedeeld met Google. Zie voor meer informatie over welke informatie Google verzamelt, hoe het die informatie gebruikt en hoe u de informatie die naar Google wordt verzonden, kunt beheren partnerpagina Google's privacybeleid. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door de volgende browser-add-on te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Informatie die automatisch op onze website wordt verzameld

We verzamelen automatisch informatie in serverlogbestanden, zoals uw IP-adres, browsertype, omleidings- / exitpagina's en besturingssysteem. We gebruiken deze informatie om onze websites en onze technische oplossingen te beheren, om te begrijpen hoe bezoekers door onze website en services navigeren en om uw ervaring tijdens het gebruik van onze websites en services te verbeteren.

Toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze bijwerken

Onze gebruiker heeft te allen tijde de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot gegevens en toegang tot gegevens
 • het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens
 • het recht op dataportabiliteit
 • het recht om toestemming in te trekken
 • het recht om bezwaar te maken
 • het recht om persoonlijke gegevens te corrigeren en te wijzigen in het geval de gegevens onvolledig of onjuist zijn
 • het recht om te schrappen in gevallen zoals stopzetting van het doel van de verwerking, intrekking van toestemming of in geval van een klacht

Neem contact met ons op als u een van deze rechten wilt uitoefenen. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via de telefoonlijst op de website of door een e-mail te sturen naar ons adres dat op de website staat vermeld.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We zijn toegewijd aan het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige behandeling en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonlijke informatie via onze website verstrekt, wordt deze informatie veilig via internet verzonden met behulp van hoogwaardige codering en opgeslagen op onze beveiligde servers in de EU.

Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Hoofd van de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens of anderen
van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is in de EU-lidstaten is:
Transferservice, eigendom van Krešimir Marinčić
Ante Kovačića 10
51000 Rijeka
Hrvatska
Telefoonnummer: 091/5003355
E-mail: info@taxirijeka.com
Website: https://www.taxirijeka.com

COOKIES

Gebruik van cookies

Deze website en zijn onlinediensten kunnen cookies gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.
De beslissing om het gebruik van cookies op de Website toe te staan, is geheel aan u. Houd er rekening mee dat de website alleen optimaal werkt als het gebruik van cookies is ingeschakeld.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op schijf opslaat wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kan onze website uw computer herkennen bij een volgend bezoek, om u dienovereenkomstig een gepersonaliseerde surfervaring te bieden. Cookies zijn niet bedoeld om de gebruiker te bespioneren en volgen niet alles wat de gebruiker doet en zijn geen kwaadaardige code of een virus. Cookies worden ook niet geassocieerd met spam of spam, kunnen geen wachtwoord opslaan en zijn niet uitsluitend bedoeld voor reclame of publiciteit. Informatie zoals uw naam of e-mailadres wordt niet opgeslagen - websites hebben geen toegang tot uw persoonlijke informatie en bestanden op uw computer.

Om cookies te kunnen gebruiken in overeenstemming met de Wet elektronische communicatie, de Wet bescherming persoonsgegevens, EU-richtlijnen 2002/58 / EG en 95/46 / EG en de AVG-richtlijn, hebben we uw toestemming nodig.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website www.taxirijeka.com verzamelt algemene gegevens en informatie wanneer de respondent of het geautomatiseerde systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden vervolgens als logbestanden op de server opgeslagen. Het verzamelt (1) het type browser en zijn versie, (2) het besturingssysteem (3) de website van waaruit de website wordt bezocht (zogenaamde aanbevelers), (4) de subpagina, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) IP-adres, (7) de internetprovider en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van een aanval op het informatiesysteem. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de respondent. Deze informatie is daarentegen nodig om (1) de inhoud van de website correct weer te geven, (2) de inhoud van de website en de marketing ervan te optimaliseren, (3) de langetermijncapaciteit van het systeem en de website te waarborgen, (4) ) de nodige hulp bieden aan overheidsinstanties in geval van vervolging voor cyberaanvallen. Daarom analyseert de website www.taxirijeka.com anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch om de gegevensbescherming en -beveiliging te verhogen en om een ​​optimaal niveau van bescherming te garanderen van alle verzamelde persoonsgegevens die zij verwerkt. Anonieme gegevens van serverlogbestanden worden gescheiden van de persoonsgegevens van de respondenten opgeslagen. De website bevindt zich op de server, de serversoftware kan gegevens verzamelen zoals statistieken van websitebezoeken, IP-adres van de bezoeker, enz., Met als doel de gegevensverwerkingsmanager te informeren, de functionaliteit en beveiliging van de server te behouden, hostingruimte en website. De eigenaar van de site en een derde partij, zoals een webmaster of een rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de gebruiker de gegevens van het controlepaneel van zijn hostingpakket heeft verstrekt (waarvoor de gegevensverwerkingsmanager verantwoordelijk is), evenals de hostingprovider van de website (uitsluitend om de functionaliteit en beveiliging van de server te behouden).

Soorten cookies

 • Sessiecookies en permanente cookies
  • Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die vervallen nadat u de website verlaat. Deze cookies zijn nodig voor de goede werking van bepaalde applicaties of functionaliteiten op deze site.
  • Permanente cookies worden gebruikt om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren (bijv. Het onthouden van inloggegevens, zodat u deze niet elke keer dat u de website bezoekt, hoeft in te voeren). Deze cookies blijven lange tijd in het cookiebestand van uw browser staan. Deze tijdsperiode is afhankelijk van de keuze van de instellingen in uw internetbrowser. Met permanente cookies kunnen gegevens elke keer dat u de site bezoekt, worden overgedragen naar een webserver.
 • Eigen cookies en cookies van derden
  • First-party cookies - uitgegeven door deze website. Deze cookies worden vaak gebruikt om de website goed te laten werken en om uw voorkeuren op de website te onthouden.
  • Third-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een andere website of dienst zoals YouTube. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. U dient het betreffende privacybeleid van die derde partijen te raadplegen. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u via de volgende link meer informatie vinden over hoe derden dit soort cookies gebruiken: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Andere cookies zijn ook nodig
  • Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de werking van onze website en het gebruik van de functies en / of diensten. Ze stellen u bijvoorbeeld in staat om op de website te navigeren en om in te loggen op beveiligde gebieden. Door deze website te gebruiken, stemt u automatisch in met het gebruik van noodzakelijke cookies, zonder welke de website niet kan functioneren. Dit zijn PHPSESSID-cookies en _exp-cookies.
  • Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen van die pagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee de bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is anoniem. Ze worden alleen gebruikt om de werking van deze website te verbeteren.
  • Functionele cookies stellen onze website in staat om de selecties en aanpassingen die u tijdens het bezoek hebt aangebracht te onthouden en om verbeterde persoonlijke functies te bieden. Bijvoorbeeld het onthouden van wijzigingen in taalinstellingen of valutavoorkeuren. Ze kunnen ook worden gebruikt om derden toe te staan ​​tools voor sociaal delen te bieden en uw favoriete services voor delen te onthouden.
  • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers via een website te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker, en dus waardevoller voor externe uitgevers en adverteerders.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt altijd het gebruik van enkele of alle cookies die we op onze website gebruiken, blokkeren, maar dit kan de functionaliteit ervan beïnvloeden.

Het cookie-instellingenvenster bevindt zich onderaan deze pagina. Nadat u de instellingen heeft geselecteerd, kunt u de cookie-instellingen onderaan deze pagina op elk moment opnieuw instellen.

Bovendien kunt u sommige of alle cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Via de volgende links vindt u informatie over het wijzigen van instellingen voor enkele van de meest gebruikte webbrowsers: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple Safariopereren. Sommige browsers laten u toe om in de "anonieme" modus te surfen, waardoor de hoeveelheid gegevens die op uw computer is opgeslagen, wordt beperkt en automatisch permanente cookies die op uw apparaat zijn geplaatst, worden verwijderd wanneer u uw browsesessie beëindigt. Er zijn ook veel applicaties van derden die u aan uw browser kunt toevoegen om cookies te blokkeren of te beheren. U kunt ook cookies verwijderen die eerder in uw browser zijn ingesteld door de optie om uw browsegeschiedenis te wissen te selecteren en de optie om cookies te verwijderen in te schakelen. Op de pagina vindt u meer informatie over cookies en browserinstellingen www.allaboutcookies.org.